Informació tècnica

Sodeca els facilita la informació tècnica referent a la ventilació bàsica i al càlcul i disseny de sistema de ventilació.CÀLCUL I DISSENY DE SISTEMES DE VENTILACIÓ
· Renovacions de locals en general
· Càlcul de cabals a granges
· Ajudes per al disseny de conductes
· Coeficients de pèrdues de càrregues
· Velocitats de captures
· Velocitats de transport
· Velocitats recomanades per a sistemes de ventilació
· Separadors ciclònics
VENTILACIÓ BÀSICA
· Cabal i pressió del ventilador
· Assaigs dels ventiladors
· Representació gràfica dels assajos
· Lleis de funcionament dels ventiladors
· Acoblament de ventiladors